Gràfiques

JUSTIFICACIÓ DE LA PLATAFORMA "VOLEM SIGNAR I ESCOLTAR":
ELS INFANTS I JOVES SORDS NECESSITEN LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA PER APRENDRE I DESENVOLUPAR ÍNTEGRAMENT COM A PERSONES.

En aquestes gràfiques, extretes la primera d'Apansce (Associació de pares de nens sords de Catalunya) de l'any 2010 i en les altres dues del 2015 extretes de la tesi doctoral de Jordina Sánchez Amat sobre bilingüisme i intervenció amb alumnat sord, es reflecteix clarament la necessitat de la Llengua de Signes Catalana a l'alumnat sord. Veiem com a mesura que creixen, infants i joves van incorporant-se al sistema educatiu en modalitat bilingüe encara amb la poca o inexistent informació per part dels CREDA (Centre de Recursos per a Deficients Auditius) i les dificultats que ens posa el sistema administratiu per poder accedir-hi. També es reflecteix com cinc anys després, la necessitat és la mateixa (el resultat de les gràfiques és pràcticament el mateix), tot i millorar la tecnologia de les pròtesis auditives. Una cop més, es demostra que les ajudes tècniques són importants però INSUFICIENTS per accedir plenament a la informació per via auditiva/oral.