Què demanem?

1. Els serveis d’acollida i orientació, que siguin dels  CREDA o no, han d’oferir tota la informació a les famílies sempre, i ha de fer-ho de forma neutral, sobre les modalitats educatives (bilingüisme, oralisme o altres) i les ajudes tècniques (audiòfons, implants coclears, bucle magnètic FM i altres).

2. Els professionals de l’equip d’acollida i orientació, els psicopedagogs, els audioprotessistes, les logopedes, els coordinadors, els pedagogs, els mestres i els educadors que treballen en l’àmbit educatiu amb els alumnes sords han de ser bons coneixedors de la llengua de signes per garantir la comunicació plena.

3. L’ús de la llengua de signes és un dret lingüístic per a què l’alumnat sord en els centres educatius, bilingües o no, pugui adquirir al llarg de la seva escolarització, des de l’atenció primerenca. I també, per a què les famílies puguin rebre la informació i els recursos necessaris per al seu aprenentatge.

4. L'ús de la llengua de signes és imprescindible a l’etapa d'atenció primerenca. La llengua de signes aporta grans beneficis al desenvolupament dels infants sords, i ajuda a la feina auditiva i oral que faran posteriorment amb els professionals.

5. A tota Catalunya han de continuar fomentant-se els centres d'agrupament per a alumnat amb sordesa, per la importància de la relació entre iguals sords, i incloure professionals amb sordesa als centres i serveis educatius (MALLs, logopedes i psicopedagogs/gues).

6. Tots els recursos necessaris de l’alumnat sord han de ser coberts al llarg de la seva formació acadèmica (intèrprets de llengua de signes a horari complet, avaluacions psicopedagògiques en llengua de signes, reunions sense barreres de comunicació,  classes de reforç i altres serveis totalment accessibles).

7. Els professionals, els equips directius, els CREDA i tots els serveis educatius han de respectar plenament les decisions que prenen els alumnes sords i les seves famílies, sense importar que la seva condició de sords o oïdors. No han de barrejar la seva ideologia amb aquestes decisions dels usuaris. (Per exemple: futur dels estudis, modalitat educativa, demanda de necessitats,  etc.)